Privacy Regelement

Als tennis- en padelvereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van onze leden, waarbij wij waarde hechten aan de bescherming van die gegevens. In dit Privacy Statement geven we informatie over hoe wij omgaan met persoons¬gegevens. Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoons¬gegevens. Tennis- en padelvereniging ’t Schilt houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-        Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel
         waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type
         persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement

-        Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die
         gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor    
         ze worden verwerk

-        Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben
         voor de verwerking van persoonsgegevens

-        Passende technische en organisatorische maatregelen hebben
         genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is

-        Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit
          nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

-        Op de hoogte zijn van de rechten omtrent persoonsgegevens, jou
         hierop wijzen en deze respecteren.

Bekijk hier het volledige Privacy Statement

Heb jij vragen of opmerkingen dan kan je deze mail t.a.v. AVG

Downloads: